O raporcie monitorującym wdrażanie strategii

Raport monitorujący wdrażanie strategii, który przygotowujemy stanowi próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące prawidłowości wydawania środków finansowych – zgodnie z nakreślonymi celami, dopełnienia wymaganych procedur, zgodności z harmonogramem. Ten dokument zawiera informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w zakresie realizacji priorytetów strategii rozwiązywania problemów społecznych. Służy badaniu, ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do założonych celów, jak również poziomu ich osiągania. Stały monitoring pozwala ocenić, czy istnieją zagrożenia dla realizacji dokumentu strategicznego i ewentualnie jakie. Raport przygotowujemy w ramach czasowych określonych w dokumencie strategicznym.