O programie wspierania rodziny

Gminny program wspierania rodziny, który przygotowujemy cechuje holistyczne spojrzenie na problemy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Punktem wyjścia do opracowania programu jest analiza sytuacji rodzin objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej a celem programu – pomoc rodzinie w zabezpieczeniu socjalno-bytowym i prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W opracowaniu wskazujemy na powinności i możliwości różnych podmiotów i instytucji w realizacji działań pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, rodzin pomocowych i asystentów rodziny.

Dokument jest opracowywany w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332).