O programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przygotowujemy w celu podjęcia przez samorządy zintegrowanych działań przeciwko przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym.

Przygotowany przez nas dokument stanowi przede wszystkim plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Cele i zadania programu, a także źródła jego finansowania formułujemy na poziomie uogólnionym, umożliwiającym ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do bieżących potrzeb społecznych i możliwości realizatorów.

Aktem prawnym regulującym działania wobec przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1390), a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245)