O nas

Zajmujemy się inicjowaniem i wspieraniem nowatorskich rozwiązań w dziedzinach życia społecznego związanych ze wsparciem i pomocą osobom niesamodzielnym. Propagujemy innowacyjne rozwiązania w walce z wykluczeniem społecznym osób i grup defaworyzowanych.

Centrum Wspierania Służb Społecznych realizuje swoje cele poprzez wspieranie gminnych i powiatowych ośrodków i domów pomocy społecznej w realizacji ich statutowych zadań.

Prowadzi poradnictwo w postaci niezależnych usług na rzecz podmiotów świadczących pomoc osobom niesamodzielnym, prowadzi i wspiera działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. Współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Reprezentuje interesy grup marginalizowanych społecznie poprzez prowadzenie portali internetowych i innej działalności w Internecie.

Centrum zajmuje się także organizowaniem kampanii społecznych na rzecz zaspokojenia potrzeb osób niesamodzielnych.

Jesteśmy doświadczonym zespołem, w skład którego wchodzą m.in. socjologowie, pracownicy socjalni, długoletni redaktorzy. Dokumenty z zakresu polityki społecznej opracowujemy od dziesięciu lat. Zespołem kieruje Dominik Bilecki.