Polityka i pomoc społeczna w newsach

Wyższe progi dochodowe i kwoty świadczeń

(27 września 2018 r.) Od 1 października 2018 r. obowiązywać będą zweryfikowane kryteria dochodowe oraz nowe kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645 zł, zaś kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 308 zł.

Wzrosną równocześnie kwoty uprawniające do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, do 1.051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie. (F.)

Źródło: Dz.U. 2018, poz. 1358

Tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych

(30 października 2017 r.) W Dzienniku Ustaw z dnia 20 października 2017 r. pod poz. 1952 opublikowano jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

 1. ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579),
 2.  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 3.    ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624),
 4.  ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777),
 5.  ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321),
 6.   ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428),
 7.  ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27 września 2017 r.

Źródło: Dz.U. 2017, poz. 1952

Tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

(28 wrzesień 2017 r.) W Dzienniku Ustaw z dnia 22 września 2017 r. pod poz. 1769 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej uwzględnia zmiany wprowadzone ustawami:

 1. ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1583),
 2. ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379),
 3. ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38),
 4. ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2174),
 5. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),
 6. ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624),
 7. ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777),
 8. ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz. U. poz. 1292),
 9. ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428),
 10. ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 września 2017 r.

Źródło: Dz. U. 2017 r., poz. 1769

Nowe wysokości dodatku energetycznego w 2017 r.

(29 maja 2017 r.) Minister Energetyki poinformował o wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., która wynosi dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną  – 11,22 zł/miesiąc
 • składającego się z 2 do 4 osób  – 15,58 zł/miesiąc
 • składającego się z co najmniej 5 osób  – 18,70 zł/miesiąc

Źródło: Monitor Polski 2017, poz. 394

 

Nowe standardy w domach pomocy społecznej

(24 marca 2017 r.) W lutym br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

Nowe przepisy określają standardy dla domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób uzależnionych od alkoholu, a ich celem jest usprawnienie funkcjonowania ośrodków i poprawa efektywności oferowanych przez nie usług.

W rozporządzeniu określono m.in. termin na przygotowanie planu wsparcia dla mieszkańców domów pomocy społecznej uzależnionych od alkoholu; ma on wynosić dwa miesiące od dnia przyjęcia do ośrodka. Zmiany w rozporządzeniu dotyczą również rozszerzenia formy zajęć terapeutycznych organizowanych przez domy pomocy społecznej. (F)

Źródło: (Dz. U. z 2017 r. poz. 224).

 

Pomoc żywnościowa łatwiej dostępna

(9 stycznia 2017 r.) Od nowego roku więcej osób może korzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Stało się tak za sprawa podwyższenia ze 150 do 200% kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Nowe, podwyższone kwoty wynoszą 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1.028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Wielkopolski Bank Zywności

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r. (M.Z.)

Źródło: mpips.gov.pl

Zasiłek stały na nowych zasadach

(10 listopada 2016 r.) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje bardziej korzystne warunki przyznawania zasiłku osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

Dotychczas zasiłek wypłacano od dnia złożenia wniosku wraz ze stosownym orzeczeniem. Obecnie termin ten będzie liczył się od dnia złożenia wniosku – pod warunkiem wszakże, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostanie wydane.

Projektowane przepisy pozwolą z jednej strony na objęcie osób oczekujących na orzeczenie stosowną pomocą w postaci zasiłku okresowego, z drugiej strony umożliwią tym osobom uzyskanie zasiłku stałego za okres oczekiwania na orzeczenie.

Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. (M.Z.)

Więcej informacji pod tym linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,8365,zasilek-staly-na-nowych-zasadach.html

 

Zasiłki rodzinne w nowej wysokości

(30 września 2016 r.) Od 1 listopada 2016 r. zmieni się wysokość zasiłku rodzinnego oraz związanych z nim dodatków, natomiast od 1 listopada 2017 r. zmieni się również kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest otrzymanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków.

Zmiany obowiązują na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Zasiłki w nowej wysokości wynoszą:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-24 lata

Wysokość dodatków zostanie podwyższona:

 • w przypadku dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, powyżej 5. roku życia – 110 zł;
 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł
 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł ,nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (lub do kwoty 273 zł, nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian.

Źródło: (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).

Tekst jednolity

21 września 2016 r. opublikowany został jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518).

Nowe wzory

(13 września 2016 r.) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – od 11 września 2016 r. obowiązuje nowy wzór rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rozporządzenie określa również nowe wzory dotyczące wywiadów przeprowadzanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) – część VIII i część IX. (M.Z.)

Źródło: Dz. U. 2016 r., poz. 1406

Senior-WIGOR – konkurs na wsparcie

(22 lipca 2016 r.) Do 14 sierpnia br. można składać wnioski w ramach tegorocznej edycji konkursu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie i prowadzenie Dziennych Domów Senior-WIGOR.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), a jego celem jest wsparcie nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ poprzez dofinansowanie rozwoju sieci wspomnianych placówek.

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł, może też ubiegać się o dotacje na utrzymanie placówki – dofinansowanie na działalność bieżącą na jednego uczestnika wyniesie do 200 zł miesięcznie.

W 2016 roku na realizację programu Senior-WIGOR przewidziano 40 mln zł. (M.Z.)

Więcej informacji pod tym linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8109,najwazniejsze-informacje-o-senior-wigor.html

 

Tekst jednolity

(4 maja 2016 r.) W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2016 r. ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

 • ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198),
 • ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045),
 • ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1199),
 • ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830),
 • ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2016 r.

Źródło: Dz. U. z 2016 r. poz. 575

Nie – dla odbierania dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa

(24 marca 2016 r.) „Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne” – tak stanowi § 2 Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziecko odbireanie

30 kwietnia 2016 r weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym określająca m.in. kiedy możliwe jest umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. (F)

Źródło: Dz. U. z 2016 r. poz. 406

500+

(29 lutego 2016 r.) Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia matce, ojcu, lub opiekunowi dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1.200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Wysokość świadczenia wychowawczego nie jest wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zapisy Programu reguluje Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wzór wniosku dla ubiegających się o świadczenie wychowawcze określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. (M.Z.)

Źródło: D. U. z 2016 r. poz. 195, D. U. z 2016 r. poz. 214

Nowe wzory wniosków

(15 lutego 2016 r.) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 roku określiły na nowo sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty oraz o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Spinacze

Uregulowano także sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opracowano nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń, oświadczeń o dochodach rodziny, zaświadczenia o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wzór kwestionariusza wywiadu na potrzeby świadczeń rodzinnych.

Nowe regulacje prawne obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. (M.Z.)

Źródło: Dz.U. z 2015 r. poz. 2229, Dz.U. z 2015 r. poz. 2284.

Zmiany w centrach i klubach integracji społecznej

(18 listopada 2015 r.) Nowe przepisy zmieniające zasady funkcjonowanie centrów i klubów integracji społecznej weszły w życie 24 października 2015 roku – wprowadziła je ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Zasadnicza zmiana dotyczy beneficjentów placówek – a mianowicie teraz będą z ich oferty mogły korzystać także osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków uzależniających a ich świadczenia będą wolne od zajęć komorniczych. Będą też mieli prawo do dłuższego „urlopu” od zajęć i szansę na wyższe premie motywacyjne.

W ustawie określono też m.in., że na jednego prowadzącego zajęcia terapeutę nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników. (F)

Źródło: Dz. U. z 2015r., poz.1567

Co nowego w ustawie o pomocy społecznej?

(10 października 2015 r.) Nie tylko powiaty, ale i gminy mogą już prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podniesiono kryterium dochodowe dla korzystających z ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zobowiązano ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wydania rozporządzenia określającego standardy wsparcia udzielanego w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach, kwalifikacje pracowników i standard obiektów, w których udzielana jest pomoc osobom bezdomnym.

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące superwizji pracy socjalnej, określa m.in. programy szkoleń dla superwizorów, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz zasady uzyskiwania certyfikatów.

Nowelizacja przewiduje też, że rodzinne wywiady środowiskowe i pracę socjalną w terenie będzie mogło wykonywać wspólnie dwóch pracowników socjalnych. Dodatkowo kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o pomoc policji, która będzie miała obowiązek jej udzielić. Ma to poprawić bezpieczeństwo pracowników socjalnych.

pomoc paragrafy

Nowelizacja weszła w życie 5 października 2015 r. – z kilkoma wyjątkami: od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać regulacje dotyczące dotacji dla środowiskowych domów i klubów samopomocy, a od 5 września 2016 r. wejdą w życie przepisy regulujące wsparcie udzielane w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych. (M.Z.)

Źródło: Dz. U. z 2015 r. poz. 1310

Świadczenia rodzicielskie

(27 sierpnia 2015 r.) W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza zmiany w terminach obowiązywania od 6 września 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2016 roku zostaje wprowadzone świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny.

baby-821625_640

Natomiast, od 6 września 2015 r. obowiązują następujące zmiany:

 • wchodzi w życie zapis umożliwiający gminom przyznawanie własnych, dodatkowych świadczeń. Jest to zupełnie odrębne świadczenie, które może, ale nie musi być związane z urodzeniem dziecka – krąg uprawnionych i wysokość pomocy ustala gmina i ona też finansuje świadczenie ze swojego budżetu.
 • obowiązują zmiany dotyczące definicji utraty i przybycia dochodu w świadczeniach rodzinnych i w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez skreślenie wpisu: „z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego”.
 • dotyczące opiekunów dziennych, którzy będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę, a nie, jak obecnie, na umowę zlecenie. Oprac. (M.Z.)

Źródło: Dz. U. z 2015 r. poz. 1217

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

(24 lipca 2015 r.)  Nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Wyniosą:money-767778_640

– dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),

– dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia (m.in. maksymalna kwota zasiłku stałego), a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego (M.Z.)

Źródło: MPIPS

 

Nowe zadania dla jednostek wspierania rodziny

(30 czerwca 2015 r.) Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, asystenci rodziny i rodziny zastępcze zobowiązane zostały do realizowania zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Obowiązek ten nałożyła Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Podmioty, których zapis dotyczy wymienione są w: art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).

Nowe rozwiązanie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r. (M.Z.)

Źródło: Dz. U. z 2015 r. poz. 875

 

Dłużnicy alimentacyjni w BIG

(29 maja 2015 r.) Od 1 lipca 2015 r. ośrodki pomocy społecznej, będą miały obowiązek zgłaszać osoby nieuiszczające alimenty na dzieci do wszystkich biur informacji gospodarczej (BIG), każdorazowo, gdy zaległości przekroczą 6 miesięcy.

Obecnie funkcjonują cztery biura nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG). Obowiązek zgłaszania wolny jest od konieczności zawierania z biurem umowy.

Zmiany wynikają z: art. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (F)

Źródło: Dz. U. z 2015 r. poz. 396

 

Szykują się zmiany w świadczeniach rodzinnych

(24 kwietnia 2015 r.) Już wkrótce rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. W marcu br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych, a w kwietniu br., odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego – dodatku z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Nowe rozwiązanie ma być wprowadzone 1 stycznia 2016 r. (M.Z.)

Źródło: mpips.gov.pl

Tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny

(25 marca 2015 r.) W Dzienniku Ustaw z dnia 10 marca 2015 r., pod poz.332 ukazał się jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135) uwzględnia zmiany w przepisach wprowadzone między 7 grudnia 2012 r. a 18 lutego 2015 r.

Chodzi o nowelizacje ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z: 7 grudnia 2012 r., 14 grudnia 2012 r., 13 czerwca 2013 r. oraz 25 lipca 2014 r. Tekst jednolity uwzględnia ponadto zmiany wynikające z: nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 14 grudnia 2012 r., ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (11 lipca 2014 r.), a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 18 lutego 2015 r. (M.Z.)

Źródło: Dziennikustaw.gov.pl

O bezpieczeństwie pracowników socjalnych

(27 lutego 2015 r.) Obowiązek pomocy i asysty Policji dla pracowników socjalnych podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych – to jedna ze zmian prawnych, nad którymi dyskutowano podczas spotkania z udziałem Krystyny Wyrwickiej, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS i trzech zespołów roboczych pracujących nad poprawą bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej.

Spotkanie MPiPS

Spotkanie odbyło się 19 lutego 2015 roku w siedzibie MPiPS w Warszawie. (F)

Relacja ze spotkania:

http://wpis.irss.pl/spotkanie-w-mpips-ws-bezpieczenstwa-pracownikow-pomocy-spolecznej/

Są już pieniądze dla świetlic

(28 stycznia 2015 r.) 800 tys. złotych przeznaczyło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na tegoroczną edycję Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” służącego wsparciu dziecka i rodziny w gminie.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W konkursie zostanie wyłonionych 20 placówek, z których każda otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł.

Oferty można składać w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich, w terminie do 20 marca 2015 roku. (MZ)

Źródło: mpips.gov.pl

Wystawa prac plastycznych dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Piotrkowie Trybunalskim

Na zdjęciu: Wystawa prac plastycznych dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Piotrkowie Trybunalskim (zamieszczone na Fb)

Specjalny zasiłek opiekuńczy „po nowemu”

(2 stycznia 2015 r.) Od 2015 roku zmieniają się przepisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego. O jego wypłatę mogą teraz ubiegać się nie tylko osoby, które w celu sprawowania opieki zrezygnowały z pracy, ale także te, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną w ogóle nie podjęły zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą występować również rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje kryterium dochodowe – łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 664 zł (wysokość na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.). Jeżeli próg ten zostanie przekroczony, zasiłek przysługuje, jeżeli uprawniony dostawał go w poprzednim okresie zasiłkowym. (F)

Podstawa prawna: Art. 17 pkt 2 lit. a. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r., poz. 567)

Karta Dużej Rodziny w randze ustawy

(2 stycznia 2015 r.) Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Jako najważniejsze wskazywane są ulgi komunikacyjne. Dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych.

Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios, supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki 1500 miejscach. (M.Z.)

Lista wszystkich zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl.

Źródło: mpips.gov.pl

Asystenci rodziny obowiązkowo

(17 grudnia 2014 r.) Z końcem grudnia 2014 roku wygasa trzyletni okres przejściowy, w którym gminy mogły zatrudniać asystentów rodziny fakultatywnie. Od 2015 roku zadanie to staje się obowiązkowym.

W początkach miesiąca Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem rządu z realizacji w 2013 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która reguluje m.in. działalność asystentów rodziny. Wynika z niego, że asystentów rodziny zatrudniło 69 proc. gmin w Polsce. W debacie wskazano jednak na zbyt wielkie, jak na możliwości gmin, obciążenie finansowe wynikające z tego obowiązku. (F)

Źródło: sejm.gov.pl

60 milionów dla organizacji pozarządowych

(10 grudnia 2014 r.) Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej można już składać wnioski o przyznanie dotacji w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Społecznych na rok 2015.

Na dofinansowanie organizacji pozarządowych przeznaczono w 2015 roku 60 mln. złotych. Otrzymają je ci, którzy przedstawią najlepsze projekty w ramach jednego z trzech priorytetów:

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; Priorytet 3. Aktywni obywatele; Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe.

FIO

Ofertę należy przesłać do 19 stycznia 2015 r. do godz.16:15. (MZ)

Źródło: mpips.gov.pl

Tak dla „dużej rodziny”

(5 grudnia 2014 r.) Dziś w Sejmie posłowie jednogłośnie przyjęli ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Gwarantuje ona m.in. ulgi na przejazdy kolejowe dla rodzin wielodzietnych, zwolnienie z opłat za wstęp do parków narodowych i in.

Karta dużej

Jak się szacuje w ciągu najbliższych lat z Karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. (F)

Źródło: mpips.gov.pl

Nowa pomoc żywnościowa

(2 grudnia 2014 r.) Rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Polega, podobnie jak poprzedni, na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Nowy program będzie wykorzystywał sprawdzone już, w latach minionych, formy dystrybucji pomocy.

Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 wybrane zostały cztery organizacje: Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich  Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Program obejmuje teren całego kraju. (F)

Źródło: mpips.gov.pl

Pomocne klauzule społeczne

(28 listopada 2014 r.) Do korzystania z klauzul społecznych umożliwiających podejmowanie współpracy ze spółdzielniami socjalnymi, Zakładami Aktywności Zawodowej i Centrami Integracji Społecznej będą zachęcać jednostki samorządu terytorialnego organizatorzy konferencji pn. „Wspólnie możemy więcej! – podmioty ekonomii społecznej i klauzule społeczne w praktyce”.

Celem konferencji, która odbędzie się 2 grudnia 2014 r. w Katowicach jest promocja podmiotów ekonomii społecznej. W jej trakcie planowane są: panele dyskusyjne z ekspertami, prezentacja dobrych praktyk EFS z zakresu ekonomii społecznej oraz warsztaty biznesowe.

Konf.

Konferencję zorganizowali wspólnie: Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Regionalne Ośrodki EFS z regionu śląskiego. Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (MZ)

Źródło: rops-katowice.pl

Nowa jakość, perspektywa i wyzwanie

(26 listopada 2014 r.) W Krakowie, w dniach 24-25 listopada 2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Organizowanie społeczności lokalnej – nowa jakość, perspektywa, wyzwanie”.

Z Krakowa

Uczestników konferencji przywitali: Renata Stańczyk, przewodniczącą Zarządu Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej, Paweł Jordan, członek Zarządu Centrum Wspierania Społeczności Lokalnej oraz Józefa Grodecka, dyrektor MOPS w Krakowie. W trakcie, zaprezentowano doświadczenia w pracy ze społecznościami lokalnymi, przeprowadzono warsztaty pn. „Dylematy OSLowca…” oraz panel dyskusyjny pn. „Przyszłość OSL – czyli różne rozwiązania we wdrażaniu OSL”.

Źródło: Info i zdjęcie -  MOPS w Krakowie

VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej 2014

(23 listopada 2014 r.) W Warszawie, w dniach 17-19 listopada 2014 r. odbyło się VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej, obradowano pod hasłem: „Spółdzielczość socjalna 2020 – perspektywy rozwojowe”.

Pod przewodnictwem Cezarego Miżejewskiego, prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych dyskutowano m.in. o: przyszłości spółdzielczości socjalnej, finansowaniu rozwoju spółdzielni, współpracy z biznesem i możliwościach ubiegania się przez spółdzielnie o środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014–2020. (MZ)

Źródło: www.ozrss.pl

Nagrody dla pracowników socjalnych

21 listopada 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył zasłużonym pracownikom socjalnym odznaczenia państwowe oraz nagrody i wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Z okazji święta minister Kosiniak-Kamysz wystosował także list do pracowników socjalnych, w którym pisze m.in.: „Życzę dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także szacunku ze strony władz i społeczności lokalnych.”

Lista nagrodzonych i wyróżnionych dostępna jest na stronie internetowej MPiPS. (F)

Źródło: mpips.gov.pl

Wyższe progi dochodowe do zasiłku rodzinnego

Z dniem 1 listopada 2014 r. wzrosły progi dochodowe uprawniające do ubiegania się o zasiłek rodzinny. Dochód rodziny, upoważniający do ubiegania się o zasiłek, w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł o 35 zł i nie może przekraczać 574 zł. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) obowiązuje nieco wyższy próg dochodowy, który wynosi 664 zł – w tym przypadku kryterium dochodowe wzrosło o 41 zł.

Obowiązujące na nowy okres zasiłkowy zmiany wynikają z § 1.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959). (MZ)

Źródło: mpips.gov.pl

 

Bezpłatne szkolenia dla kierowników jednostek pomocy społecznej

Do maja 2015 roku kierownicy jednostek pomocy społecznej z całego kraju mogą wziąć udział w szkoleniach dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia organizują wspólnie Instytut Rozwoju Służb Społecznych i Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w ramach projektu pn. „Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w obszarze standardów postępowania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zarządzania.

Szkolenia są trzydniowe, a o terminach informuje Dział Szkoleń IRSS. Kontakt poprzez stronę: www.przemoc.irss.pl. (F)

Źródło: www.irss.pl

 

Powstaną gminne strategie wsparcia społeczności romskiej

Wymóg sformalizowania bądź też stworzenia gminnych strategii wsparcia społeczności Romów wynika wprost z przyjętego przez Radę Ministrów w październiku br. „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Dokument jest kontynuacją działań, podejmowanych od 2001 roku w ramach „Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003”, a następnie „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013”.

Program uwzględnia wytyczne Komisji Europejskiej, nakładające na państwa członkowskie obowiązek realizacji strategii integracji społecznej Romów. Priorytetem działań, podobnie jak w poprzednich latach, pozostaje edukacja. Przyjęty dokument umożliwia również realizację działań w zakresie aktywizacji zawodowej Romów, poprawy dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę warunków mieszkaniowych.

W Programie duży nacisk położono na wsparcie tej społeczności poprzez stworzenie gminnych strategii wsparcia Romów we współpracy z administracją terenową oraz lokalnym środowiskiem, a także dostosowanie działań do potrzeb poszczególnych wspólnot samorządowych. Adresatem działań, finansowanych z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego będą zarówno gminy zamieszkałe przez Romów, jak i organizacje pozarządowe, w tym romskie. (F)

Źródło: https://mac.gov.pl/

 

Architektura zmian w pomocy społecznej

Najistotniejsze problemy, przed którymi staną w najbliższym czasie pracownicy publicznych i niepublicznych służb pomocy społecznej zostały omówione w ogólnopolskiej konferencji pt. „Architektura zmian w pomocy społecznej”, która wieńczyła pięcioletni okres realizacji projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób. W jej trakcie m.in. dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krystyna Wyrwicka zapoznała uczestników z aktualnym stanem prac nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej.

Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 listopada 2014 r. (MZ)

Źródło: crzl.gov.pl

 

Nowa edycja programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło treść programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2015. Został on podpisany w listopadzie 2014 r. przez podsekretarz stanu, Elżbietę Seredyn. Program pomaga nie tylko w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i zapewnieniu godnych warunków życia osób z zaburzeniami psychicznymi, ale również wspiera w integracji społecznej, zapobiega wykluczeniu społecznemu, pomaga w realizacji zawodowej.

Każdego roku na ten program resort pracy i polityki społecznej przeznacza 3 mln zł. Są one dzielone pomiędzy ok. 60 wyłonionych w konkursie podmiotów, które na realizację swoich celów otrzymują od 30 do 100 tys. zł.

Do programu mogą przystępować nie tylko instytucje samorządowe, fundacje i stowarzyszenia, ale również realizatorzy projektów o charakterze rodzinno-sąsiedzkim, którzy w swoje działania będą włączać rodziny chorych oraz środowiska sąsiedzkie.

Pieniądze mają trafić wszędzie tam, gdzie z racji szczupłości budżetu gminy wymagają wsparcia przy realizowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.

Oferty można składać do 31 stycznia 2015 r. Zgodnie z harmonogramem wybór projektów zostanie dokonany do 20 kwietnia, zaś podpisanie umów i przekazanie środków finansowych – do 30 czerwca 2015 r. (MZ)

Źródło: mpips.gov.pl

 

Naprawianie finansów

Fundacja „Innowacja i wiedza” z Warszawy prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia z zakresu edukacji finansowej. Szkolenia adresowane są do pracowników pomocy społecznej, a ich celem jest przygotowanie 84 edukatorów finansowych, którzy następnie podejmą się wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Chodzi o przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania budżetem domowym. Edukator finansowy szanując godność i doświadczenia członków rodziny będzie starał się ich aktywizować i wspierać wskazując drogi wyjścia z trudnej sytuacji. Efektem tej pracy mają być plany naprawcze rodzinnych finansów.

Projekt, realizowany pod hasłem „Zyskaj więcej!”, ma charakter pilotażowy i obejmuje swoim działaniem teren Mazowsza. Okres realizacji: do 30 września 2015. (MZ)

Źródło: www.zw.fiiw.pl/