O raporcie monitorującym wdrażanie strategii

Raport monitorujący wdrażanie strategii, który przygotowujemy stanowi próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące prawidłowości wydawania środków finansowych – zgodnie z nakreślonymi celami, dopełnienia wymaganych procedur, zgodności z harmonogramem. Ten dokument zawiera informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w zakresie realizacji priorytetów strategii rozwiązywania problemów społecznych. Służy badaniu, ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do założonych celów, jak również poziomu ich osiągania. Stały monitoring pozwala ocenić, czy istnieją zagrożenia dla realizacji dokumentu strategicznego i ewentualnie jakie. Raport przygotowujemy w ramach czasowych określonych w dokumencie strategicznym.

O programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przygotowujemy w celu podjęcia przez samorządy zintegrowanych działań przeciwko przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym.

Przygotowany przez nas dokument stanowi przede wszystkim plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Cele i zadania programu, a także źródła jego finansowania formułujemy na poziomie uogólnionym, umożliwiającym ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do bieżących potrzeb społecznych i możliwości realizatorów.

Aktem prawnym regulującym działania wobec przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1390), a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245)

O programie wspierania rodziny

Gminny program wspierania rodziny, który przygotowujemy cechuje holistyczne spojrzenie na problemy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Punktem wyjścia do opracowania programu jest analiza sytuacji rodzin objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej a celem programu – pomoc rodzinie w zabezpieczeniu socjalno-bytowym i prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W opracowaniu wskazujemy na powinności i możliwości różnych podmiotów i instytucji w realizacji działań pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, rodzin pomocowych i asystentów rodziny.

Dokument jest opracowywany w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332).